Olimpiada Biologiczna

Na stronie internetowej pod adresem http://www.olimpbiol.pl dostępne są informacje na temat 50 Olimpiady Biologicznej. Uprzejmie informuje o najbliższych obowiązujących terminach Etapu Szkolnego:

  • od 1 czerwca  do 30 września – rejestracja uczestników w systemie elektronicznym oraz zgłaszanie tematów prac badawczych uczniów
  • 7 października – ostateczny termin weryfikacji tematów badawczych przez KOOB
  • 9 października godz. 9:00 – ostateczny termin poprawy tematów prac badawczych przez uczniów
  • 10 października od godz. 9:00 do  godz. 10:30 – Egzamin pisemny zawodów I stopnia
  • do 31 października – Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia przez KGOB

Newsa przygotował: p. prof. Michał Zych.

Q&A – powrót młodzieży do szkół

 

Kto zawiadamia o zagrożeniu w szkole i placówce?

Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, placówki lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.

Kto powiadamia dyrektora o zakażeniu ucznia?

Tutaj są dwie drogi. Rodzice lub sanepid.

Powiadamiają rodzice ucznia niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.

Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej.

W jaki sposób dyrektor szkoły ma odróżnić objawy grypy od COVID-19?

Na podstawie zewnętrznych objawów nie można jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg oddechowych.

Zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawia objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna jest jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii.

Na podstawie jakich objawów dyrektor szkoły powinien odizolować dziecko?

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Jakie kryteria państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) bierze pod uwagę, wydając opinię o zawieszeniu działania szkoły, placówki? Czytaj dalej

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Na podstawie § 11b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 oraz 530) publikujemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pamiętajcie, że od 13 do 18 sierpnia do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia poprzez dostarczenie do szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj dalej

Bezpieczny powrót do szkół – wytyczne MEN

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w sytuacji pandemii.

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił dzisiaj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w ramach organizacji roku szkolnego 2020/2021. Wytyczne GIS i przepisy MEN pozwalające na elastyczne formy nauczania – to najważniejsze z działań, które pozwolą na bezpieczną naukę w szkołach. Czytaj dalej

Wyniki egzaminu maturalnego

Drodzy Abiturienci,

We wtorek, 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i ich odpisów wydanych przez OKE w/g poniższego harmonogramu.

W tym roku, ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego, wchodzicie do budynku szkoły w maseczkach zakrywających usta i nos – należy zabrać je ze sobą z domu.  Proszę zabrać z domu również długopis. Przy wejściu dezynfekujecie ręce. Na terenie szkoły należy pozostać w maseczkach. Czytaj dalej